Rekrutacja

Kolorowe znaki ułożone w poziomym rzędzie. Od lewej:  znak Funduszy Europejskich z  dopiskiem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, znak Rzeczypospolitej Polskiej,  znak Unii Europejskiej z  dopiskiem  Dofinansowane przez Unię Europejską, pionowa czarna kreska oddzielająca znak Podkarpackie z dopiskiem przestrzeń otwarta

Trwa już nabór do projektu pt. „Gminny Klub Seniora w Dukli IV”.
Projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
2021-2027  

Oś priorytetowa VII Kapitał Ludzki gotowy do zmian – działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i
przystępnych cenowo usług

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego, gmina Dukla, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Oferujemy zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną; spotkania edukacyjne; warsztaty tematyczne; szkolenia z obsługi komputera; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.

Kryteria przyjęć:

1. FORMALNE:

– zamieszkanie na terenie gminy Dukla, weryfikacja na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej;

– wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej;

– status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

2. MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:

– osoba posiadająca dochód poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia  (na podstawie zaświadczenia MOPS);

– osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności: stopień lekki  umiarkowany , znaczny .);

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi .(Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie osoby z zaburzeniami psychicznymi);

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa)  (zaświadczenie MOPS);

Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin.  Dokumenty do pobrania: