O projektach

 

Tytuł projektu: Gminny Klub Seniora w Dukli I

Wnioskodawca: Gmina Dukla

Okres realizacji: 01.10.2017-31.03.2020

Cel główny:

Zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 80 niesamodzielnych seniorów (56K/24M) z terenu gminy Dukla poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Gminnego Klubu Seniora w Dukli w okresie 10.2017-03.2020 roku.

 

Grupa docelowa:

80 osób w tym 56 kobiet, które zamieszkują województwo podkarpackie, gminę Dukla zaliczanych do grupy seniorów, w wieku 60+, niesamdzielnych z uwagi na stan zdrowia i

niepełnosprawność, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Preferowane będą osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zadania:

  1. Utworzenie Klubu seniora
  2. Funkcjonowanie Klubu seniora.

 

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w wyniku udziału w projekcie– 40 osób
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 80 osób, w tym 56 kobiet
  4. Liczba miejsc w Klubie Seniora w Dukli wspartych w wyniku realizacji projektu – 15 szt.
  5. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi – 64 osoby
  6. Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności manualno-artystyczne w wyniku udziału w projekcie – 72 osoby

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 792 282,45 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 93 209,65 zł

Wkład własny: 46 604,90 zł, w części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

 

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Gminnego Klubu Seniora w Dukli 02.01.2018-31.03.2020 8:00-16:00 ul.Trakt Węgierski 8a, Dukla

 

———————————————————————————————————-

Tytuł projektu: Gminny Klub Seniora w Dukli II

Wnioskodawca: Gmina Dukla

Okres realizacji: 01.02.2020 – 21.12.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 40 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów (34 kobiet/6 mężczyzn) poprzez utworzenie 5 nowych miejsc i funkcjonowanie Klubu Seniora w Dukli dla 20 miejsc w okresie 01.02.2020-31.12.2022.

Grupa docelowa:

40 osób (34 kobiet/6 mężczyzn), które zamieszkują na terenie gminy Dukla, zaliczanych do grupy osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w wieku 60+ tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Preferowane będą:

 • osoby posiadające dochód poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);

• osoby samotne i samotnie gospodarujące;

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1.  Zwiększenie liczby miejsc w Klubie Seniora

2.  Funkcjonowanie Klubu Seniora.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 5 szt.

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40 osób

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej:  753 878,65 zł

Wkład własny: 79 070,00 zł  części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:


 

Tytuł projektu: Gminny Klub Seniora w Dukli III

Wnioskodawca: Gmina Dukla

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Celem projektu jest zwiększenie dostępność do usług opiekuńczych społecznych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i migracji 50 potrzebującym wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu seniorów (44 kobiet/6 mężczyzn) poprzez utworzenie 10 nowych miejsc
i funkcjonowanie Klubu Seniora w Dukli dla 30 miejsc
, w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Grupa docelowa:

50 osób (44 kobiet/6 mężczyzn), które zamieszkują na terenie gminy Dukla, zaliczanych do grupy osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w wieku 60+ tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.

Preferowane będą:

 • osoby posiadające dochód poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);

•osoby samotne i samotnie gospodarujące;

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1.  Zwiększenie liczby miejsc w Klubie Seniora

2.  Funkcjonowanie Klubu Seniora.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 10 szt.

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 50 osób

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Gminnego Klubu Seniora w Dukli 01.01.2022-31.12.2023 7:00-15:00 ul.Trakt Węgierski 8a, Dukla