Rekrutacja

Baner

Trwa już nabór do projektu pt. „Gminny Klub Seniora w Dukli II”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących woj. podkarpackie, gmina Dukla, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Oferujemy  zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.

Kryteria przyjęć:

1. FORMALNE:

–  zamieszkanie na terenie gminy Dukla, weryfikacja na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej;

– wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej;

– status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 2. MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:

  • osoba posiadająca dochód poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 5 pkt. (weryfikacja na podstawie zawartego w formularzu zgłoszenia oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy);
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym zawierającym wszystkie przesłanki wykluczenia pod odpowiedzialnością karną);
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności: stopień lekki – 1pkt, umiarkowany – 3pkt, znaczny – 5 pkt, niepełnosprawność sprzężona, osoba z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt.);
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) – 5 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym);
  • osoba samotna – 5 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym);

osoba samotnie gospodarująca posiadająca rodzinę, która mieszka oddzielnie – 3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym).

Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin.  Dokumenty do pobrania: