O projekcie

 

Tytuł projektu: Gminny Klub Seniora w Dukli

Wnioskodawca: Gmina Dukla

Okres realizacji: 01.10.2017-31.03.2020

Cel główny:

Zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 80 niesamodzielnych seniorów (56K/24M) z terenu gminy Dukla poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Gminnego Klubu Seniora w Dukli w okresie 10.2017-03.2020 roku.

 

Grupa docelowa:

80 osób w tym 56 kobiet, które zamieszkują województwo podkarpackie, gminę Dukla zaliczanych do grupy seniorów, w wieku 60+, niesamdzielnych z uwagi na stan zdrowia i

niepełnosprawność, które ze względu na swój podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Preferowane będą osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zadania:

  1. Utworzenie Klubu seniora
  2. Funkcjonowanie Klubu seniora.

 

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w wyniku udziału w projekcie– 40 osób
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 80 osób, w tym 56 kobiet
  4. Liczba miejsc w Klubie Seniora w Dukli wspartych w wyniku realizacji projektu – 15 szt.
  5. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi – 64 osoby
  6. Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności manualno-artystyczne w wyniku udziału w projekcie – 72 osoby

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 792 282,45 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 93 209,65 zł

Wkład własny: 46 604,90 zł, w części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

 

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Gminnego Klubu Seniora w Dukli 02.01.2018-31.03.2020 8:00-16:00 ul.Trakt Węgierski 8a, Dukla